Om Ejby Kirke

Ejby kirke en dejlig forårsdag 2012

fra: EJBY KIRKE, et Festskrift af Henning Høirup:

De bofaste Mænd i Ejby Sogn byggede sig i Løbet af det 12. Aarhundrede en romansk Kvaderstenskirke, bestaaende af Langhus og Kor, midt i Byen. Men af denne Kirkebygning, der blev helt nedrevet i 1840, har vi nu ikke andre Spor efterladt end en Del tilhugne Kvadre, der er anvendt som Byggemateriale til Vesttaarnet.

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604:

Om EIBY (Overstreget Eyby)

Annex till Balsleff. 20 Tiendeydere. Patronatsretten till Iffuersnes. (Visiterede) Kl. 8 Form. Aar 1589 [den 8de Oktbr.] Jeg holdt selv Tale. Præsten prædikede ikke.
Kirken i Byen, nylligen vel flyd (istandsat). Bly paa Kirken, Tegel paa Tornet. 3 Huellinger, Lofft offuer Choret. ½ Alter met Billeder (neder). 1 Clok. Tafflen gammel: En sider oc snacker met Jomfruen, de 12 Aposteler ved Siderne; paa Fløeler (sidefløje til alteret) Christi Lidelse. 2 Meszing Stager Prædikestolen neden for Choret. Fonten (døbefonden) i Tornet. NB. Feiler (mangler) alle alle Bøger til Kirken; en Part var der, er bort staalet (stjålet)

Kirken, som Jakob Madsen så den i slutningen af 1500-tallet

Ejby kirke, som biskop Jacob Madsen så den ved sine visitatser i slutningen af 1500-tallet

Dette er en liste over, hvad der var i Ejby kirke i 1784:

5. J Ejbye Kirke
1 liden Altertavle
1 Kalck og Disk af Sølv
1 Alter Klæde og Dug
1 Messe Hagel
1 Ditto Skiorte
1 Almisse Tavle
1 et Skab til Altertøjet
1  gl Alter Bog
1 et Crusifix
1 2 Messing Stager

Ejby Kirke

Aftale mellem Greven og Ejby Sognemænd 1727 og 1759:

Som Højee Velbaarne Hr Greve af Wedell til Grevskabet Wedelsborg Vores ansøgning haver approberet Een med Højbemelte Hr. Greven Salig Hr. Fader opreted accordt den 3die Sep. 1727 Lydende Saaleedis.
No 18299

Jeg Christian von Wedel
Greve til Grevskabet Wedelsborg, Herre til Tybrind, Søndergaarde og Bannerslund Ridder af Cavalleriet, Kiender og hermed Vitterligt giør at have som Patron til Ejbye Kirche med samtlig Eibye SogneMænd slutted denne Accordt.

Skal enhver saavel Gaard- som Huusmænd udi fornefnte Eibye Sogn, for sig Deris Huustruer Børn og Tieneste folch udj Kierke garrden sammesteds efterdags nyder frie Lejerstæd naar nogen af dennem ved Døden afgaaer, og derhos være dem tilladt, Sømmelig at lade Ringe med Kirchens Klocke, naar de det forlanger, iligemaade uden nogen betaling derfor, hvilket skal Continuere og dennem blive holdet, saa længe de følgende upaaklagelig efterkommer. –

Hvorimod Vi underteignede Rasmus Jensen, Peder Pedersen, Hans Rasmusen og Anders Nielsen af Eibye paa Egne og alle Eibye Sogne Mænds Vegne, efter enhvers Villie og samtycke der til, hermed forbinder os Een for alle og alle for Een, strax paa voris egen Bekostning at reparere og vedbørlig i stand sette muuren om bemelte Eibye Kirchegaard, baade med Jord og Kampe Steen, ligeleedis at anskaffe forsvarlig nye port, Laager og Jern Riste for Kirchegaarden med Jern Beslag og andet tilbehør som det forhen været haver og bør at være, og det altsammen, tillige med Axel jern Læder og Reeb til den nu i Taarnet befindende Kloche, saavel og til den anden Kloche som formedelst Brøstfældighed er nedtaget, naar den igien bliver ophengt, fremdeelis herefter at vedligeholde, saaleedis at samme intet i nogen maade deraf undtagen, aarlig og naar paakræves kand passere for et fuldkommen Siun, uden eller ringeste paa-anche,

Dernæst tilforpligter vi os, at om Klocherne formeedelst stærk Ringen eller u agtsomhed af de som maatte blive tilsadte dem at Ringe, skulle komme til en eller anden skade, skal det iche blive hans Høy grevelige Excellence til nogen Udgifts Besvær, men hvad den da enten kunde koste at omstøbe eller igien tilbørlig at forfærdiges, vil vi self indestaae og svare, og skulle Træe verchet i Taarnet bliver saa Brøstfældig at det Hielp behøvede, anlover vi da strax derom paa Wedelsborg at tilkiendegive, eller vi i anden fald Om saadan Kundgiørelse af os blev forsømmet, self skal være ansvarlig og erstatte ald den skade deraf kunde foraarsages –

Til Stadfæstelse at forskrevne paa begge siider af os vores arvinger og Efterkommere u-Ryggelig skal holdes, haver vi dett med egne hænder underskrevet og nogle vores Zignetter hos trygt. Og hver Part heraf liigelydense til sig taget.

Wedelsborg d. 3die Septemb. Ao 1727

C: G.v: Wedell

L:S (laksegl)

Efter samtlig Eiby Mænds forlangende bliver forestaaende af mig Ratificeret med den Explication at Eiby Sogne Mænd strax i stand setter de ved Porte og Laager værende Brandt muure, saaleedis som forsvarligt kand være, og naar sligt er skeed lader Jeg bemelte Muur, som bestaaer af Kalk-Muur og Tagsteene siden vedliigeholde paa min bekostning, men alt det øvrige efter forestaaende Contracts Jndhold efterleves paa begge Siider.

Wedelsborg d 24 Juli 1759

L:LS    C: G:v: Wedell

Saa forpligter Vi os herved paa Egne og efter given Fuldmagt paa samtlige Bye-Mændenes vegne, at forindførte accordt, som er rigtig med originalen, af os samtlige, vore Børn og efterkommere u brødelig skal blive holdet og efter Kommed i alle dens ord og meeninger. – Hvilket vi hermed under vores hænder og navne merker bekræftes.

Wedelsborg den 24 Juli 1759. –

Paa egne og samtlig Eibye Sogne Mænds Vegne

Jørgen Pedersen
Jens I:I:S: Ibsen
Lauris Nielsøn
Mads M:N:S: Nielsen

til Vitterlighed

ST W Dorph 
O K Norman

fra: EJBY KIRKE, et Festskrift af Henning Høirup:

I løbet af første halvdel af 1800-tallet forfaldt Ejby kirke så meget, at man i 1840-41 “skrider til fuldstændig og pietetsløs Nedrivning af Skib og Kor og Vaabenhus og et nyt Kirkehus med fladt Loft rejses” – og allerede året efter, at den nye kirkebygning er bygget, anmærker provsten, at kirken er “meget fugtig og trænger til Udluftning, hvisaarsag Stormkroge paa Vinduerne til flittig Oplukning vilde være særdeles tjenlige”. I 1845 og 46 var det så slemt, “at alle Kirkestolenes Døre er udbolnede af Væde, saa de ikke kan lukkes, og næste Aar har Fugten sprængt Altermaleriet”.

Ved Synene i 1863 og de følgende Aar omtales det stadig, at Altertavlen er “i saa høj Grad tarvelig”, at en ny og smukkere, der virkelig kan tjene Kirken til Prydelse, er meget ønskelig. Da den ønskede Tavle endnu ikke i 1870 er kommet, henstiller Provstesynet, at der i det mindste – i Stedet for en Altertavle – anbringes et forgyldt Kors paa Alteret, “en Prydelse, der saavidt skønnes vilde passe godt til Kirkens Stil, da denne Kirke egentlig har Karakteren af en stor og lys Bedesal.” Næste Aar blev Korset opsat, og under det anbragtes et ganske lille støbt Jern-Relief efter Leonardo da Vincis Maleri af Nadverens Indstiftelse. Dette Alter “skønnedes at være en Prydelse for Kirken, særlig naar Forgyldningen bliver fuldført, hvilket endnu ikke er Tilfældet” – hedder det ved Synene i 1872 og 73.

Relieffet, der tidligere var en del af “Altertavle-erstatningen”, sidder nu i væggen mod våbenhuset

 Toknings- og gravstedsliste 1843 for den nye Ejby kirke

Øverst står:
Inddeling af Stole og Gravsteder. Det nye Hartkorn taget til Regel. 1ste Talrække angiver Stolene for Mand og Kone, 2den Talrække for Karle og Piger, 3die Talrække Gravstederne.
I midten er selve listen: Først Beboernes navne og deres bænke, så Karle og Piger samt deres bænke (mænd til højre og kvinder til venstre), og sidst Gravstedernes numre
Nederst står: Kort over Eibye Kirke og Kirkegaard, udi Vendsherred, efter den høie, Hr Kammerherre Greve Vedells Foranstaltning, opmaalt og inddeelt af Undertegnede.-
Ved denne Inddeling vare Beboerne tilstede, og uden mindste Indvending, modtage hver sit Gravsted.
De herpaa anførte 3de Navne, hvorfor ingen Gravsted No er anført ere Aftægtsfolk der have samme tilfælles med Husets Beboere. –
Tanderup d: 28de December 1843. – Pedersen

fra: EJBY KIRKE, et Festskrift af Henning Høirup:

— i 1914 blev Loftet hævet 1 m og forsynet med en stor Hulkehl, saa Rummet vandt betydeligt derved. Kirken forsynedes ogsaa med nye Stolestader og Bræddegulv, og elektrisk Lys blev indlagt.

I 1929 modtog Kirken en smuk anonym Gave, to særprægede og med Rummet godt samstemte Lysekroner, udført af Hans Rasmussen, Hudevad.

Samme Aar udtalte Provstesynet: “Da Altertavlen og Billedet deri (en kopi af billedet i Kerte kirke, malet af fru Paula Jensen)  næppe kan siges at tilfredsstille Skønhedens Fordringer, henstilles det til Menighedsraadet at søge begge Dele erstattet af noget bedre”.

 Ejby kirke Et Festskrift af H. Høirup 1942, side 28


mig, at man vanskeligt kan karakterisere Kunstnerens Stræben i dette Billede bedre end, at han søger at fremstille den Opstandne som den, der “hos os er hjemme”, naar Han taler sit Ord. Den nye Altertavle blev indviet den 26. November 1939 ved en Gudstjeneste, hvor Biskop Øllgaard prædikede.

Søndag den 14. April 1940 – første søndag efter den tyske besættelse – indviedes et kirkeskib (Model af en karavellignende Fregat fra det 16. århundrede) som efter afdøde folketingsmand Hans Nielsens ønske af hans enke blev skænket til Ejby kirke.

kirkeskibe

Den 5. juli 1942 indviedes et krucifiks, fremstillet af valnøddetræ, bekostet af en unavngiven giver og udført af billedhuggeren Gunnar Hansen. Det er anbragt over døbefonden.

krucifikset

Billederne af alteret og prædikestolen herunder er taget lige efter indvielsen efter den seneste renovering, der blev afsluttet med genindvielse/festgudstjeneste ved sognepræst Jens Rothmann 10. oktober 2010.

Det nyrenoverede alter

også prædikestolen er nyrenoveret.